ขอให้สุภาพแข็งแรงน่า
ดื้อน้อยลง
ขอให้ได้เป็นเซนเตอร์น่า